martes, 30 de junio de 2015

CLAUS PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PLA DE RESCAT CIUTADÀ AL PAIS VALENCIÀ

CLAUS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN
PLA DE RESCAT CIUTADÀ AL PAIS VALENCIA

A les portes d’un canvi de cicle polític i a la vista de l’Acord del Botànic com a marc  programàtic, els professionals dels Serveis Socials volem expressar que ens congratulem d’unes línees d’actuació centrades en acabar amb la situació d’emergència social situant a les persones al centre.

Al mateix temps compartim també altres idees del preàmbul respecte a la importància de que les institucions estiguen en mans de tots i que al moment present prima el diàleg, la pluralitat i la participació a favor de grans acords socials.

Val a dir també que des dels Serveis Socials de Base portem també tota la nostra trajectòria històrica centrats en atendre les necessitats socials de la població posant les persones al centre de les nostres actuacions, programes i serveis. Aquest fet ens ha situat, des de la nostra posició de proximitat, com companys de viatge dels aturats, desnonades, precaris, dependents… als que us referiu a l’acord.

Al mateix temps estem disposats al treball colze amb colze tal com heu referit i atenent a que expresseu la pretensió de recollir les demandes socials per a convertir-les en realitat, el col·lectiu de professionals dels Serveis Socials ens sentim legitimats i no volem deixar passar la ocasió per fer-vos arribar la nostra visió al respecte d’unes IDEES CLAUS , seguint els punts del vostre acord, per a un RESCAT CIUTADÀ al context del País Valencià.

a)           Dret a la vivenda: partint de la idea de que l’Àrea de Vivenda no és una competència de Serveis Socials, al menys de manera exclusiva, és cert que als últims temps hem atés de manera creixent demandes relacionades amb informació i orientació respecte a problemàtiques relacionades amb execucions hipotecàries, accés a la vivenda per persones vulnerables o ja desnonades, ajudes per a sufragar lloguers, derivacions a serveis jurídics o plataformes d’afectats, etc. Altres qüestions que seria convenient abordar son:

 • Impulsar Plans Municipals de Vivenda que coordinen l’actuació dels diferents departaments i administracions.
 • Afavorir la mediació des de les institucions públiques per a resoldre positivament processos d’execució hipotecària evitant els desnonaments.
 • Millorar l’estat de les borses de vivenda públiques implicant de manera participativa als beneficiaris.
 • Arribar a acords amb entitats bancàries per a afavorir els bancs de vivendes disponibles per a lloguers socials, donant-li us a vivendes buides, generant un benefici econòmic a l’arrendador i evitant la segregació de la gent reallotjada o amb dificultats d’accés a la vivenda.
 • Recolzar les justes reivindicacions de la PAH i coordinar actuacions quan siga procedent.

b)           Renta garantida de ciutadania: és el mecanisme més destacable per a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de subsistència, fer valdre el dret a viure de forma autònoma i fomentar els processos de inserció social. És per això que considerem que deu tindre la consideració de dret subjectiu per a les unitats familiars sense recursos. Al respecte caldrà:

·         Prioritzar la dotació pressupostària en esta matèria per a cobrir totes les sol·licituds amb proposta favorable de resolució garantint així el dret subjectiu.
·         Incrementar les quanties fins uns mínims suficients per a la cobertura de necessitats bàsiques de les unitats familiars.
·         Establir mecanismes de coordinació entre administracions per a agilitzar la seua resolució efectiva evitant esperes prolongades o períodes anuals sense dotació.    
·         Fomentar l’articulació de programes que afavoreixin la inclusió social dels beneficiaris.
·         Garantir la percepció de la prestació sense condicionar-la a deutes amb l’Administració tributària o la Seguretat Social.

c)            Dret a llum, aigua i gas ( pobresa energètica): des dels Serveis Socials Municipals hem atés generalment la necessitat de garantir estos subministres amb ajudes d’emergència individuals. No obstant:

·         Caldria establir mecanismes per resoldre de manera continuada esta necessitat mentre una família no dispose de recursos econòmics, atenent al mateix temps que esta circumstància pot ser canviant al llarg del temps.
·         Paral·lelament seria convenient des dels poders polítics mediar amb el sector empresarial per a afavorir fórmules de col·laboració que resolguen dos efectes generadors de grans prejudicis tant a empreses subministradores com a la ciutadania, a saber, el nombre de subministres enganxats de manera irregular a la xarxa i les famílies que s’han adaptat a viure sense eixos subministres.

d)           Combatre la pobresa infantil: atenent a la dignitat com a ésser humà al que es refereix el Pacte del Botànic cal tindre molt present que les iniciatives per a afavorir menjadors en períodes no escolars i altres formes de menjadors socials son ben intencionades però son clarament estigmatitzadores, poc efectives i cares. Des del nostre punt de vista, fer eixir de casa a un menor per a rebre un dinar en els mesos d’estiu no sintonitza amb el respecte a la seua dignitat. Tampoc amb la de possibles germans, també menors, que ja hagen superat l’edat escolar, que s’hauran de quedar a casa sense dinar o amb la resta de la família que en tot cas podria acudir a un menjador social. Entenem que els menjadors per a gent desfavorida sols tenen sentit per a les persones sense sostre. Per dignitat per a la resta deurem articular mesures per a garantir l’assistència nutricional a les seues cases, estalviant així despeses innecessàries a l’administració i oferint una solució normalitzada i respectuosa amb els beneficiaris. Considerem bones idees, per tant:

·         l’ampliació de les beques per a menjadors a tot el període lectiu, incloent els dies al calendari escolar de juny i setembre però no als períodes de vacances.
·         Ampliar la dotació per a prestacions econòmiques individualitzades a l’efecte d’impulsar convenis per a afavorir targetes moneder o fórmules semblants amb les que el propi beneficiari faça la compra de manera normalitzada als comerços de les seues localitats respectives.

e)           Dependència: cal atendre el maltractament administratiu realitzat a les persones en situació de dependència i podríem atendre a les següents necessitats:

·         En tant que es tracta d’un dret subjectiu i a més per a gent en especial situació de desprotecció, prioritzar la dotació pressupostària en esta matèria per a poder resoldre de manera efectiva.
·         Simplificar els procediments per a tramitar els expedients d’una manera àgil.
·         Integrar als tècnics de dependència als equips de serveis socials municipals per tal d’aconseguir una coordinació plena i eficaç i un sistema d’atenció fort.
·         Aprofitar el bagatge i la llarga trajectòria en avaluació i diagnòstic dels Centres d’Avaluació i Orientació de Discapacitats i coordinar en la mesura d’allò possible ambdós reconeixements.
·         Revocar els copagamanets establerts per a la participació en centres.
·         Revocar les modificacions dels barems de valoració per tal de garantir el dret a totes les persones en situació de dependència.
·         Millorar la coordinació socio-sanitària per a garantir un bon mapa de recursos.
·         Prestar especial atenció a les particulars necessitats de valoració, serveis i centres de les persones amb malaltia mental crònica, per tractar-se d’un col·lectiu especialment marginat del sistema i amb una carència històrica de recursos de recolzament tant per a ells com per a les seues famílies. 

f)             Violencia de gènere: acabar amb la lacra de casos de violència contra la dona com a objectiu urgent i prioritari, afavorint al mateix temps les següents actuacions:

·         Adquirir el comprimís de mantenir i consolidar tots els serveis, recursos i prestacions dirigits a la promoció de la dona que han desenvolupat els ajuntaments als últims anys.
·         Afavorir la creació de nous marcs de treball per la Igualtat: Consells Locals d’Igualtat, Plans Municipals d’Igualtat de Gènere, Plans Contra la Violència de Gènere, prestant especial atenció a les noves formes de violència i assetjament.

Per últim i com a qüestió més destacada volem recordar, que els equips de serveis socials municipals sempre hem estat una xarxa fonamental per a l’atenció de proximitat a les persones amb les més diverses necessitats socials. La nostra trajectòria ha estat marcada per la dedicació als col·lectius més desfavorits i l’atenció a les noves necessitats socials que han anat sorgint al llarg del temps.
 No obstant a l’actualitat la continuïtat d’este treball es veu fortament AMENATZAT per la nova Llei de Reforma i Racionalització de l’Administració Local. Amb data 01 de gener de 2016 esta norma marca que els Serveis Socials DEIXARAN de ser una competència municipal reduint les funcions a uns mínims que eliminen qualsevol opció de treball real i abocant a la desaparició als seus equips professionals, i amb ells els serveis i programes que presten. És per això que com a MESURA MÉS URGENT, i prèvia a totes les demés, cal BLINDAR abans de la data assenyalada estes competències amb una norma a nivell autonòmic que CONTRARRESTE els efectes de la reforma, GARANTINT així una estructura mínima que faça possible el creixement de totes les idees i treballs posteriors.


viernes, 27 de febrero de 2015

PROPUESTAS PROGRAMAS MUNICIPALES ELECCIONES 2015

PROPUESTAS:

PROPUESTAS TÉCNICAS para la confección de un Programa Electoral Municipal Progresista en el ámbito de las Políticas Sociales de Bienestar Social 
Una política municipal progresista en materia de Bienestar Social, desde el punto de vista de los profesionales, requiere por parte de los diferentes partidos políticos de un compromiso firme y decidido en torno a dos ejes básicos: 
1.- Articulación de cuantas iniciativas políticas y ciudadanas posibiliten la derogación de la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Y en este sentido, un compromiso explícito por el mantenimiento de los sistemas públicos de igualdad, promoción y protección social; y especialmente, por el mantenimiento de todos los servicios, recursos y prestaciones desarrolladas en cada uno se los municipios1 , en los siguientes ámbitos de actuación:

 •  Empleo. 
 • Protección Social y Servicios Sociales. 
 • Educación. 
 • Salud. 
 • Vivienda. 
 • Políticas de Igualdad y de Promoción de la Mujer. 
 • Participación Social y Buen Gobierno.

2.- El derecho al trabajo debe constituirse como el eje vertebrador del conjunto de las actuaciones políticas municipales la próxima legislatura. El empleo es una política transversal prioritaria que afecta al conjunto de las áreas municipales. 1 Consideramos que la realidad social en cada municipio guarda muchas similitudes pero también grandes diferencias; a los efectos de trasladar las propuestas de actuación aquí recogidas a cada uno de los municipios concretos, es necesario contar previamente con un diagnóstico preciso de las necesidades sociales más acuciantes de la población, poner en valor la continuidad de todos los servicios públicos existentes, y conocer las aspiraciones de los vecinos y vecinas tanto por sectores de población como territorialmente por barrios. A partir de estas premisas, cobra sentido incorporar aquellas propuestas que más se ajusten a la realidad local de cada municipio, además, este es un documento abierto y participativo que seguro se nutrirá de las aportaciones de todos aquellos que creen en el municipalismo como una fuerza de transformación social. 

PROPOSTES PROGRAMES MUNICIPALS ELECCIONS 2015

PROPOSTES:

PROPOSTES TÈCNIQUES per a la confecció d'un Programa Electoral Municipal Progressista en l'àmbit de les Polítiques Socials de Benestar Social.
 Una política municipal progressista en matèria de Benestar Social, des del punt de vista dels professionals, requereix per part dels diferents partits polítics d'un compromís ferm i decidit entorn de dos eixos bàsics:
1.- Articulació de quantes iniciatives polítiques i ciutadanes possibilitin la derogació de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. I en aquest sentit, un compromís explícit pel manteniment dels sistemes públics d'igualtat, promoció i protecció social; i especialment, pel manteniment de tots els serveis, recursos i prestacions desenvolupades en cadascun els hi municipis, en els següents àmbits d'actuació:

 • Ocupació. 
 • Serveis Socials i Protecció Social. 
 • Educació. 
 • Salut.
 • Habitatge. 
 • Polítiques d'Igualtat i de Promoció de la Dona. 
 • Participació Social i Bon Govern.

 2.- El dret al treball ha de constituir-se com l'eix vertebrador del conjunt de les actuacions polítiques municipals la propera legislatura. L'ocupació és una política transversal prioritària que afecta al conjunt de les àrees municipals.

lunes, 25 de marzo de 2013

MANIFIESTO


Los Profesionales de los Servicios Sociales, ante la aprobación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la  Administración Local,

MANIFESTAMOS Y DENUNCIAMOS:

La aprobación por el Consejo de Ministro del anteproyecto, y su posterior tramitación y aprobación como  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; de no modificarse la redacción actual, supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país.  En particular, nos referimos al artículo siete, que modifica el artículo 26 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. La nueva Ley genera incertidumbre y preocupación entre los/as profesionales cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

LOS AYUNTAMIENTOS SERAN MEROS EVALUADORES Y DERIVADORES, DEL RIESGO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona el Sistema de Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales; ignorando la nueva Ley, como se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España, plenamente asentado y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro Estado del Bienestar.
En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales son una parte fundamental del Estado social y de derechos definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de pensiones, sanidad y educación. La Constitución los enmarcó como una competencia autonómica, por tanto no existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una legislación básica estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales.
En estas últimas década, los Servicios Sociales se han organizado atendiendo a su nivel de especialización; distinguiéndose la Atención Primaria,  de competencia local, y la Atención Especializada, de competencia autonómica. Los primeros constituyen la estructura básica del sistema público de SS.SS., siendo su finalidad conseguir unas mejores condiciones de vida de la población mediante una atención integral y polivalente. Los segundos deben entenderse como aquellos que requieren el desarrollo de una atención específica (nivel secundario) a usuarios/as con circunstancias especiales.
Los Servicios Sociales Comunitarios o Generales, de competencia municipal, son la estructura de gestión pública más cercana que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso a sus derechos sociales; son la parte más representativa del conjunto de políticas sociales en el ámbito local. Conocida es la trayectoria de la administración local española en el desarrollo de servicios y programas que garanticen la cobertura de las necesidades sociales más prioritaritarias de su ciudadanía. En los últimos treinta años se ha generalizado una estructura capaz de organizar con gran solvencia técnica y recursos presupuestarios modestos la atención social de la ciudadanía, con gran proyección social y reconocimiento.

DENUNCIAMOS LA INTENCIÓN DE DIBUJAR UN ESTADO ASISTENCIAL DE BENEFICIENCIA

A partir de la propuesta de reforma de la Ley de Bases, se disparan todas las alarmas. Denunciamos el intento de dibujar un Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía quedan desdibujados, por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; y deja las personas y familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las que, como en el caso de las Diputaciones, no han votado.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN NO DELEGAR LOS SERVICIOS SOCIALES. AUMENTA Y SE INSTITUCIONALIZA LA DESIGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS

En la propuesta de nueva Ley se observa que en el único punto del articulado donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en la nueva redacción del articulo 27.2, donde se estipula que: la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras, las siguientes competencias: apartado -c. Prestación de los servicios sociales…”. Las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas y/o Diputaciones que configuran el Estado. Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a la ciudadanía, y la perdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos al mismo.
No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión; transitar de la  “prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social” (ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la “evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” (nueva redacción); implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este cambio. Ante estos hechos, defendemos un modelo que ha constatado su utilidad, eficacia y pertinencia en los últimos 30 años. 


NUESTRAS PROPUESTAS


Los profesionales de los servicio sociales, ante la nueva  Ley  de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, queremos proponer a la sociedad y a los poderes públicos en particular, lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión de los Servicios Sociales Municipales. Compete a los Ayuntamientos, por si solos o agrupados, el nivel de atención primaria, que debería de integrar la siguiente cartera de prestaciones:

o      Información, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de necesidad.
o        Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia. 
o      Ayudas económicas de emergencia social.
o      Intervención y mediación familiar.
Prevención, intervención e inserción, dirigida a personas, familias, grupos y     colectivos en riesgo o situación de exclusión social.
o     Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social
o     Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo.
o     Atención primaria a mujeres victimas de violencia de género
o    Atención primaria a la tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la Dependencia.
o    Alojamiento de urgencia.
o    Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.

NO CONSENTIREMOS QUE SE TIREN POR LA BORDA LOS LOGROS CONSEGUIDOS

Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años, su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a los/as ciudadanos/as, y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, han demostrado su contribución en la garantía de los derechos sociales en nuestro país.
Por otro lado, los profesionales municipales han contribuido inestimablemente en la profesionalización de estos servicios, en el desarrollo de disciplinas y prácticas en el campo de la protección social, del desarrollo comunitario, de un ejercicio profesional ligado al territorio, a la realidad de las familias y las redes sociales. Hemos conseguido un nivel de desarrollo profesional y de iniciativa técnica en el que se han mirado muchos otros sistemas de protección y otros países…las universidades han podido investigar, formar y planificar una formación adecuada al desarrollo de nuestro estado de bienestar. Es justo reconocer que contamos con un personal técnico formado, competente, eficaz, creativo, en los campos del trabajo social, de la psicología comunitaria, de la educación social, en la pedagogía social; no tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social, condenar al ostracismo técnico a un colectivo de profesionales del ámbito local, de experiencia contrastada y altamente cualificados en el complejo mundo de la intervención social. No es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos.

EXIGIMOS LA MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Por todo ello, los/as profesionales de los Servicios Sociales exigimos al Gobierno de la nación, y a los diferentes grupos políticos que constituyen el Congreso de los Diputados y el Senado, la modificación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, incorporando a la nueva ley que surja de la tramitación parlamentaria en ambas cámaras, como competencia directa municipal, la atención primaria de Servicios Sociales  y las prestaciones básicas, que se recogen en el presente escrito.  Hacemos extensiva esta solicitud al resto de administraciones, poderes públicos y agentes sociales.Apoya nuestro manifiesto en el siguiente blog:

serviciossocialesmunicipales.blogspot.com.es